Wizja

Nasze działania skierowane są na utworzenie przedszkola, jako miejsca, gdzie najważniejszy jest rozwój osobowości dziecka, przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów w dalszych etapach edukacji, wierzących we własne siły i możliwości, aktywnych w podejmowaniu decyzji, kreatywnych, odróżniających dobro od zła, potrafiących współpracować w grupie.

Misja

Zapewniamy dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
Stymulujemy dzieci do twórczego myślenia i działania w podejmowaniu różnorodnych aktywności wpływających na rozwój ich osobowości.
Tworzymy warunki do pełnego indywidualnego rozwoju poznawczego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
Dążymy do ukształtowania postawy  przyszłego twórcy i odbiorcy sztuki  odpowiedzialnego członka dorosłego społeczeństwa.
Kształtujemy człowieka otwartego, wrażliwego na innych, przygotowanego do pełnienia różnych ról społecznych.
Wprowadzamy dziecko w świat w oparciu o tradycję i kulturę
Realizujemy autorskie programy edukacyjne


Nasze atuty

Nasze Przedszkole dąży, aby dzieci w pełni osiągnęły dojrzałość szkolną poprzez realizację celów określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego poprzez :

  • prowadzenie zajęć m.in. Metodą Dobrego Startu
  • zajęcia w grupach dwujęzycznych
  • logoterapię i kulturę żywego słowa
  • zajęcia sportowe z elementami korekty wad postawy i gimnastyki artystycznej,
  • zajęcia informatyczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia muzyczno-taneczne